Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Tanaka Saichirô (1900-1967)
Tahara Teruki (1900-1982)
Kasao Hiromichi (born 1907)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Matsubayashi Keigetsu (1876-1963)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Funada Gyokuju (1912-1991)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Murashima Junichi (1897-1972)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Odake Kokkan (1880-1945)
Kawai Gyokudô (1873-1957)
Hirai Baisen (1889-1969)
Matsubayashi Keigetsu (1876-1963)
Matsubayashi Keigetsu (1876-1963)
Tachika Chikuson (1864-1922)
Kondô Nanshû (1851-1922)