Seisai (dates unknown)
Tôkô (dates unknown)
Fukada Chokujô (1861-1947)
Tanaka Raishô (1868-1940)
Kaji Shugetsu (act. 1920s)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Mochizuki Kimpô (1846-1915)
Gan Tai (1782-1865)
Katô Eishû (1873-1939)
Ônishi Chinnen (1792-1851)
Hasegawa Gyokuhô (1822-1879)
Mio Goseki (1885-1952)
Shimomura Izan (1865-1949)
Takamiya Tesseki (-1882-)
Kita Kadô (1812-1879)
Hashimoto Ryôka (act. late Meiji period)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Kawabata Gyokushô (1842-1913)
Ikeda Kimpô (act from 1880-1902)
Nishiyama Suishô (1879-1958)
Kyûsai & Kawamoto Rekitei (1894-1975)
Horinouchi Sōshin (1919-2021) & Sakakibara Yuichi (born 1968) (Kuroishi Kiln)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Kyoshû Mochizuki (born 1949)
Okutani Shûseki (1871-1936) & Rikusen
Shûseki, Okutani (1871-1936)
Tomioka Tessai (1837-1924) [& Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)]
Yamamoto Sekisô (1872-1944) & Yoshino Yoshisuke (1892-1971)