3. Minagawa Kien (1734-1807)
4. Sengai Gibon (1750-1837)
6. Jiun Onkô (Sonja) (1718-1804)
8. Kanô Tan’yû (1602-1674)
9. Yosen’in ( 1753-1808)
10. Tatebe Ryôtai (1719-1774)
11. Yosa Buson (1716-1783)
13. Tokuyama (Ike) Gyokuran (1728- 1784) & Shunkei (dates unknown)
16. Okada Beisanjin (1744-1820)
17. Aoki Mokubei (1767-1833)
21. Watanabe Kiyoshi (1778-1861)
25. Tani Bunchô (1763-1840) & Watanabe Kazan (1793-1841)
27. Shinten'ô (1823-1885)
28. Go Shun (1752-1811)
29. Nagasawa Rosetsu (1754-1799)
31. Gan Ryô (1798-1852) & Taikô Sogen (1772-1860)
32. Watanabe Kiyoshi (1778-1861)
34. Shirei Shunsui (dates unknown)
37. Taikô Sogen (1772-1860) & Bokuzan (1786-1857)
38. Santô Kyôden (1761-1816)
39. Jippensha Ikku (1765-1831)
40. Hokusai (dates Unknown)
42. Mori Kansai (1814-1894)
43. Shibata Zeshin (1807-1891)
47. Watanabe Kôkan (1877-1938)
48. Hirano Taikei (1897-1945)
52. Donge (1866-1956)
53. Murase Taiitsu (1803-1881)
55. Hashimoto Kaikan (1854-1935)
56. Nishiyama Suishô (1879-1958)
57. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
58. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
60. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
68. Shimomura Izan (1865-1949)
70. Tomitori Fûdô (1892-1983)
73. Hirai Chokusui (1859 -?)
77. Imao Keiju (1891-1965)
78. Hishida Shunsô (1874-1911)
79. Yano Tetsuzan (1894-1975)
80. Hishida Shunsô (1874-1911)
84. Kitamura Seibô (1884-1987)
85. Tanomura Chikuden (1777-1835)
92. Takeuchi Seihô (1864-1942) and Isuzu yaki
93. Takeuchi Seihô (1864-1942) and Isuzu yaki
94. Takeuchi Seihô (1864-1942) and Isuzu yaki
95. Takeuchi Seihô (1864-1942) and Isuzu yaki
96. Takeuchi Seihô (1864-1942) and Isuzu yaki
97. Takeuchi Seihô (1864-1942) and Isuzu yaki
98. Yamamoto Sekisô (1872-1944) and Yoshisuke Yoshino (Tetsunosuke) (1892-1971)
99. Tanomura Chokunyû (1814-1907) and Heian Hakuun
100. Odake Chikuha (1878-1936) and Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
101. Asai Chû (1856-1907), Suda Seika (1862-1927) and Ikebe Yoshikata (1861-1923)
104. Kasumi Bunshô (1905-1998) and Tôan (from Higashiyama)