Anonymous
Asami Kôjô (1890-1974)
Kikuchi Hôbun (1862-1918)
Okumura Sekitei (1874-1945)
Hakurin (c.1800)
Murase Taiitsu (1804-1881)
Kawakita Kahô (1875-1940)
Bessho Seidô (born 1866)
Aoki Mokubei (1767-1833) & Makita Chôsai (1738-1801)
Imaôji Yûzan (Genshû) (1790-1849)
Soga Shôhaku (1730-1781)
Taki Katei (1830-1901)
Irie Shikai (1862-1940)
Yamashita Chikusai (1885-1973)
Maeda Eki (born 1922)
Hatta Kôyô (1882-1944)
Nakanishi Kôseki (1807-1884)
Nagasaka Sekitai (1846-1925)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Takebe Hakuhô (1871-1927)