Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Kawai Gyokudô (1873-1957) & Kôzuru Jun'ichi (1940 -> 2003)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Shiseki Renju (Renshu)(1842-1914)
Doi Gôga (1817-1880)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Hashimoto Dokuzan (1869-1938)
Deiryû (Kanshû Sôjun) (1895-1954)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875) & Yushô, Nakajima (1837-1905)
Tani Bunchô (1763-1840) & Kameda Bôsai (1752-1826)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Watanabe Seitei (1851-1918)
Tanomura Chikuden (1777-1835)
Tanaka Hakuin (1866-1934) with Sakakura Shinbei XII (1881-1960)
Koya Butsugai (1849-1928) & Satô Kairaku (dates unknown)
Kôshô, Shimizu (1911-1999) and Asahikama
Yokoyama Shunkei (1900-1979) & Heian Shôun
Yamamoto Sekisô (1872-1944)