1. Kanô Yasunobu (1613-1685)
2. Anonymous
3. Ki Baitei (Kyûrô) (1734-1810) with Iguchi Kikuni (1744-1817)
4. Gassaku by Sakaki Hyakusen (1697-1752), Ike Taiga (1723-1776) and Soga Shôhaku (1730-1781)
5. Yosa Buson (1716-1783)
6. Yosa Buson (1716-1783)
7. Yosa Buson (1716-1783)
8. Yosa Buson (1716-1783)
9. Soga Shôhaku (1730-1781)
10. Minagawa Kien (1734-1807)
11. Nagasawa Rosetsu (1754-1799) & Narita Sôkyû (1761-1842)
12. Maruyama Ôkyo (1733-1795)
13. Gibon Sengai (1750-1837)
14. Go Shun (1752-1811)
15. Go Shun (1752-1811)
16. Ôhara Donshû († 1857)
17. Nagasawa Roshû (1767-1847)
18. Kinoshita Ôjû (1777-1815)
19. Nankei (dates unknown)
20. Utagawa Toyokuni (1769-1825)(attr.to)
21. Gan Ku (1749-1838)
22. Tani Bunchô (1763-1840), Kameda Bôsai (1752-1826) & Yoda Chikkoku (1790-1843)
23. Mochizuki Gyokusen (1794-1852) (Shigeteru)
24. Yamaguchi Sôken (1759-1818)
25. Gassaku by 13 painters: Gan Ku (1749-1838) Go Shun (1752-1811) Azuma Tôyô (1755-1839) Yamaguchi Sôken (1759-1818) Hatta Koshû (1760-1822) Watanabe Nangaku (1767-1813) Nagazawa Roshû (1767-1847) Yoshimura Kôkei (1769-1836) Oku Bummei (1773-1813) Nishimura Nantei (1775-1834) Matsumura Keibun (1779-1843) Shibata Gitô (1780-1819) Kinoshita Ôjû (1777-1815
26. Matsumura Keibun (1779-1843)
27. Matsumura Keibun (1779-1843)
28. Chô Gesshô (1772-1832)
29. Ônishi Keisai (1773-1829)
30. Tanomura Chikuden (1777-1835)
31. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
32. Ôhara Donshû († 1857)
33. Mori Ippô (1798-1871)
34. Nakajima Raishô (1796-1871)
35. Mori Ippô (1798-1871)
36. Shibata Zeshin (1807-1891)
37. Kishi Renzan (1804-1859)
38. Shibata Zeshin (1807-1891)
39. Kawanabe Kyôsai (1831-1889)
40. Bunryû (dates unknown)
41. Murase Taiitsu (1804-1881)
42. Mori Ippô (1798-1872)
43. Tomioka Tessai (1837-1924)
44. Okada Beisanjin (1744-1820)
45. Sugai Baikan (1784-1844)
46. Sô Aiseki (c.1780-1837)
47. Fûgai Honkô (1779-1847)
48. Kawabata Gyokushô (1842-1913)
49. Kawabata Gyokushô (1842-1913)
50. Kita Kadô (1812-1877)
51. Kishi Chikudô (1826-1897)
52. Konoshima Ôkoku, (1877-1938)
53. Môri Baiyû (1871-1953)
54. Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
55. Kimura Buzan (1876-1942)
56. Umemura Keizan (1866-1934)
57. Konoshima Ôkoku, (1877-1938)
58. Takeuchi Ryû-a (Utagawa Kunimasa V) (1874-1944)
59. Morohoshi Seishô (1870-1943)
60. Nantenbô (1839-1925)
61. Deiryû (1895-1954)
62. Nakajima Kahô (1866-1939)
63. Tsuji Kakô (1870-1931)
64. Tsuji Kakô (1870-1931)
65. Tokyo Manga-kai
66. Hashimoto Kaikan (1854-1935)
67. Shimomura Izan (1865-1949)
68. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
69. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
70. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
71. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
72. Hirai Baisen (1889-1969)
73. Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
74. Yamashita Chikusai (1885-1973)
75. Yamashita Chikusai (1885-1973)
76. Kikuchi Hôbun (1862-1918)
77. Onda Tokuju (1884-1960)
78. Kokure Seiki (born 1913)
79.Taniguchi Hideo (born 1908)
80. Kaji Kiichi (1904-1980)
81. Kaji Kiichi (1904-1980)
82. Kobayakawa Kiyoshi 1899-1948)
83. Shimizu Kôshô (1911-1999)
84. Matsumura Keibun (1779-1843)
85. Shiokawa Bunrin (1801-1877) & Kiyomizu Shichibei (1818-1891)
86. Go Shun (1752-1811)
87. Tanomura Chokunyû (1814-1907)
88.Tanomura Chokunyû (1814-1907)
89. Tanomura Chokunyû (1814-1907)
90. Tomioka Tessai (1837-1924)
91. Murase Taiitsu (1804-1881)
92. Nakajima Kahô (1866-1939) & Takahashi Dôhachi VI (1881-1941)
93. Nakajima Kahô (1866-1939) & Takahashi Dôhachi VI (1881-1941)
94. Yamamoto Shunkyo (1871-1933) & Eizan (dates unknown)
95. Takeuchi Seihô (1864-1942) & Hyakkaen
96. Ueda Manshû (1869-1952)
97. Yokoyama Shunkei (1900-1979) & Owari Hôraku
98. Yokoyama Shunkei (1900-1979) & Heian Shôun
99. Dômoto Inshô (1891-1975) & Daimaru Hoppô (1879-1959)
100. Tanomura Chokunyû (1814-1907)
101. Tomioka Tessai (1837-1924)