Gyokusei Jikihara (1904 - 2005) & Yoshiho Morioka III (1937-2009)
Chokujô, Fukada (1861-1947)
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Utagawa school
Kawamura Kihô (1778-1852)(attr.to)
Naitô Tôho (1728-1788)
Seiko, Okuhara (1837-1913)
Katô Bunrei (1706-1782)
Ippô, Mori (1798-1872)
Nagazawa Rosetsu (1754-1799) & Minagawa Kien (1734-1807)
Imao Keinen (1845-1924)
Hasegawa Gyokuhô (1822-1879)
Furuichi Kinga (1805-1880)
Asami Kôjô (1890-1974)
Tanaka Hakuin (1866-1934) with Heian Hakuun
gassaku by 16 artists, painters and poets, Hokuba, Chikutô, Gan Ku, Gan Tai, Keibun, Toyohikô, Suetaka and others
Kiyoshi, Watanabe (1778-1861)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Hôjô (dates unknown)
Hirano Gogaku (1810-1893)
Mochizuki Gyokusen (1794-1852)