Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Muromachi era
Minju (dates unknwn) and Sanryû (poet)
Yosa Buson (1716-1783)
Nagasawa Rosetsu (1754-1799)
Ôhara Donshû (1792-1857)
Nagasawa Rosetsu (1754-1799)
Yamamura Kôka (1886-1942)
Hokusai school
Kita Kadô (1812-1879)
Tanke Gessen (1721-1809) (Sô)
Kodera Undô (1872-1930)
Shibata Zeshin (1807-1891)
Kishi Renzan (1804-1859)
Tanaka Nikka (act. 1828-1845)
Tanaka Nikka (act. 1828-1845) & Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Ikegami Shûho (1874-1944)
Hattori Sekisen (1864-1920)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Okutani Shûseki (1871-1936)
Nakabayashi Chikkei (1816-1867)
Tokuda Rinsai (1880-1947)
Mitsui Hanzan (1881-1934)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Mochizuki Gyokusen (1834-1913)
Taiki (dates unknown)
Kobayakawa Kiyoshi (1899-1948)
Gozan (dates unknown)
Mizukami Taisei (1877-1951)
Mio Goseki (1885-1946)
Taiga (dates unknown)
Uejima Hôzan (1875-1920)