Yano Tetsuzan (1894-1975)
Nakamura Keiichirô (dates unknown)
Sawano Bunshin (1914-2005)
Yokoyama Hasei (1899-1974)
Funada Gyokuju (1912-1991)
Hashimoto Eihô (1886-1944)
Taniguchi Hideo (born 1908)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Yokoyama Hasei (1899-1974)
Taniguchi Hideo (born 1908)
Kojima Tanyô (1902-1975)
Kojima Ikkei (1900-1974)
Mikami Hakyo (1913-1985)
Kasao Hiromichi (1907-1982)
Bizan (dates unknown)
Hama Kosho (1894-1990)
Yoneshige Tadao (1910-1992)
Yoneshige Tadao (1910-1992)
Watari Irako (1909-1994)
Ando (dates unknown)