Jiun Onkô (Sonja) (1718-1804)
Donge (1866-1956)
Murase Taiitsu (1803-1881)
Sengai Gibon (1750-1837)
Minagawa Kien (1734-1807)
Shimomura Izan (1865-1949)
Taikô Sogen (1772-1860) & Mitsuii Takanari (Bokuzan) (1786-1857)
Jippensha Ikku (1765-1831)
Shirei Shunsui (dates unknown)
Santô Kyôden (1761-1816)
Watanabe Kôkan (1877-1938)
Mori Kansai (1814-1894)
Watanabe Kiyoshi (1778-1861)
Hirai Chokusui (1859 -?)
Kanô Tan’yû (1602-1674)
Hishida Shunsô (1874-1911)
Okada Beisanjin (1744-1820)
Shinten'ô (1823-1885)
Tani Bunchô (1763-1840) & Watanabe Kazan (1793-1841)
Hishida Shunsô (1874-1911)
Imao Keiju (1891-1965)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Yamamoto Sekisô (1872-1944) and Yoshisuke Yoshino (Tetsunosuke) (1892-1971)
Asai Chû (1856-1907), Suda Seika (1862-1927) and Ikebe Yoshikata (1861-1923)