Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Gan Tai (1782-1865)
Gan Ku (1749-1838)
Chô Gesshô (1772-1832)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Okamoto Toyohiko (1773-1845)
Okamoto Toyohiko (1773-1845)
Tanaka Nikka († 1845)
Mori Ippô (1798-1871)
Mori Ippô (1798-1872)
Yamaguchi Sôken (1759-1818)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Kawabata Gyokushô (1842-1913)
Kansai, Mori (1814-1894)
Mori Kansai (1814-1894)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Okumura Sekiran (1834-1895)