Jiun Onkô (Sonja) (1718-1804)
Gito Daishin (1656-1730)
Shôsen (dates unknown)
Mori Kansai (1814-1894)
Rogetsu (dates unknown)
Yokoyama Seiki (1792-1864)
Kotozuka Eiichi (1906-1982)
Tôko (dates unkown)
Okamoto Toyohiko (1773-1845)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Seiki?
Nishimura Goun (1877-1938)
Seikôdô Sekisen (dates unknown)
Koike Raseki (1898-1983)
Kawabata Gyokushô (1842-1913)
Hayashi Buntô (1882-1966)
Maeda Eki (born 1922)
Kokure Seiki (born 1913)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Hirai Baisen (1889-1969) & Kuze Kyûhô (born 1925)
Nakajima Kahô (1866-1939) & Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
Yamamoto Sekisô (1872-1944) & Yoshino Kichikai (dates unknown)