Taikei (dates unknown)
Ogawa Kojo (1884-1973)
Ike Taiga (1723-1776)
Ike Taiga (1723-1776)
Aiseki (c.1780-1837)
Uragami Gyokudô (1745-1820) and Rai San'yô (1780-1832)
Taiitsu, Murase (1804-1881)
Taiitsu, Murase (1804-1881) (4373)
Fûgai Honkô (1779-1847)
Takase Hako (1853-1924)
Mio Goseki (1885-1952)
Omura Taiun (1883-1938)
Shimomura Izan (1865-1949)
Kankanshi (1752-1827)
Kanô Eitai (..-1842)
Kishi Chikudô (1826-1897)
Hashimoto Gahô (1835-1908)
Kamei Hanji (1801-1851)
Fujifusa (Kunisada school)
Anonymous