1. Hishida Shunsô (1874-1911)
2. Tomioka Tessai (1837-1924)
3. Matsubayashi Keigetsu (1876-1963)
4. Hashimoto Kaikan (1854-1935) & Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
5. Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
6. Takahashi Keibi (1892-1978)
7. Matsuo Ôsei (dates unknown)
8. Kawamura Manshû (1880-1942)
9. Kawakita Kahô (1875-1940)
10. Nôsu Kôsetsu (1885 - 1973) and Naito Meisetsu (1847-1926)
11. Hirai Baisen (1889-1969)
12. Nozaki Kanen (1862-1936)
13. Matsumiya Hônen (1886-1970)
14. Kawashima Baikan (1902-1977)
15. Funada Gyokuju (1912-1991)
16. Hirakawa Toshio (1924-2006)
17. Tsuji Hyakkô (1896-1977)
18. Yokoyama Hasei (1899-1974)
19. Ogawa Kojo (1884-1973)
20. Miyahara Akira (1905-1968)
21. Azuma Hekiu (1904-1970)
22. Kawajima Hiroshi (1910-1994)
23. Azuma Hekiu (1904-1970)
24. Kawajima Hiroshi (1910-1994)
25. Ogawa Kojo (1884-1973)
26. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
27. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
28. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
29. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
30. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
31. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
32. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
33. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
34. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
35. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
36. Toda Kôdô (act. 1970s)
37. Yokoyama Hasei (1899-1974)
38. Kaji Kiichi (1904-1980)
39. Okamura Kôichi (1904-1974)
40. Chô.. (dates unknown)
41. Kondō Kōichiro (1884-1962)
42. Murashima Junichi (1897-1972)
43. Hama Kosho (1894-1990)
44. Bizan (dates unknown)
45. Mikami Hakyo (1913-1985)
46. Yoneshige Tadao (1910-1992)
47. Taniguchi Hideo (born 1908)
48. Yoneshige Tadao (1910-1992)
49. Sawano Bunshin (1914-2005)
50. Kuramitsu Hiroshi (dates unknown)
51. Maeda Eki (born 1922)
52. Ando (dates unknown)
53. Katô Miyozô (1912-2012)
54. Suita Sôboku (1890-1983)
55. Taniguchi Hideo (born 1908)
56. Shiraishi Katsutoshi (born 1927)
57. Domoto Akira (born 1922)
58. Katô Akisô (dates unknown)
59. Koike Raseki (1898-1983)
60. Watari Irako (1909-1994)
61. Koike Raseki (1898-1983)
62. Kaji Kiichi (1904-1980)
63. Kawai Kenji (1908-1996)