Dômoto Inshô (1891-1975) with Fuyôgyo (dates unknown)
Dômoto Inshô (1891-1975) with Fuyôgyo (dates unknown)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Toda Kôdô (1907-1982)
Tatewaki Taizan (1886-1970)
Taniguchi Hideo (born 1908)
Yamashita Iwao (1898-1977)
Nisui (dates unknown)
Sakakibara Shikô (1895-1969)
Kojima Ikkei (1900-1974)
Fujiwara Shigetomi (born 1898)
Kawashima Baikyu (born 1896)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Toda Kôdô (act. 1970s)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Kitsuda Eihô (1902-1974)
Murashima Junichi (1897-1972)
Bizan (20th century)
Hama Kosho (1894-1990)
Mikami Hakyo (1913-1985)
Toda Kôdô (1907-1982)
Unread
Taniguchi Hideo (born 1908)
Kawajima Hiroshi (1910-1994)
Hatta Kôyô (1882-1944)
Koike Raseki (1898-1983)
Maeda Eki (born 1922)