Matsubayashi Keigetsu (1876-1963)
Matsubayashi Keigetsu (1876-1963)
Kawai Gyokudô (1873-1957)
Mitsui Hanzan (1881-1934)
Okuhara Seisui (1854-1921)
Kawakita Kahô (1875-1940)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Tachika Chikuson (1864-1922)
Yamashita Chikusai (1885-1973)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
Yokoyama Shunkei (1900-1979)
Mizuta Chikuho (1883-1958)
Fukuda Chokujô (1861-1947)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Matsubayashi Keigetsu (1876-1963)
Kawabata Kohaku (born 1903) & Murata Kisui IV (
Yokoyama Hasei (1899-1974)
Yamada Kôun (1878-1956) & Seizan?
Yamamoto Shunkyo (1871-1933) with Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Ikai Shôkoku (1881-1939) with Daimaru Hoppô (1879-1959)
Yamamoto Sekisô (1872-1944)
Yamamoto Sekisô (1872-1944)