Gassaku album by 11 artists
Gassaku album by 14 artists
Kikuchi Yôsai (1788-1878)
Shibata Zeshin (1807-1891)
Nagayama Kôin (1765-1849)
Ueda Kôchô (1788-1850)
Gassaku
Ueda Tangai (1863-1939) & Heian Hakuun
Koya Butsugai (1849-1928) & Satô Kairaku (dates unknown)
Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
Kikuchi Hôbun (1862-1918)
Okumura Sekitei (1874-1945)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Uejima Hôzan (1875-1920)
Yamada Kôun (1878-1956)
Katô Miyozô (1912-2012)
Yamashita Iwao (1898-1977)
Jisui (dates unknown)
Kitsuda Eihô (1902-1974)
Hijiya Bunkei (1899-1951)