Totoki Baigai (1749-1804)
Koike Raseki (1898-1983)
Aiseki (c.1780-1837)
Kuramitsu Hiroshi (dates unknown)
Imaôji Yûzan (1790-1849)
Ando (dates unknown)
Noro Kaiseki (1747-1828)
Kabata Tôsen (1897-1985)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Toda Kôdô (1907-1982)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Mikami Hakyo (1913-1985)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Yoneshige Tadao (1910-1992)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Bizan (dates unknown)
Tani Bunchô (1763-1840)
Kojima Ikkei (1900-1974)
Tatebe Ryôtai (Kanyôsai)(1719-1774)
Kaji Kiichi (1904-1980)