Imao Keishô (1902-1993)
Maruyama Ôkyo (1733-1795)
Tsuguharu Foujita (1886-1968)
Watanabe Kôkan (1877-1938)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Koike Raseki (1898-1983)
Hirakawa Toshio (1924-2006)
Azuma Hekiu (1904-1970)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)
Jiun Onkô (1718-1804)
Hiroyuki Matsumoto (1945-2006)
Nantembô (1839-1925)
Willem van Gulik, Stephen Addiss, Louise de Blécourt, Jon de Jong
Matsumura Keibun (1779-1843)
Takeuchi Seihô (1864-1942) with Kawai Zuihô I (1863-1943)
Iguchi Tôhakushi (1891-1972) & Kyûjô (dates unknown)
Takeuchi Seihô (1864-1942) with Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Ogata Kenzan (1663-1743)
Yamamoto Takuo (born 1960)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945) & Takahashi Seizan (dates unknown)
Shimizu Kôshô (1911-1999) & Karugayaki