Chô Tôsai (1713-1786)
Tanke Gessen (1721-1809)
Noro Kaiseki (1747-1828)
Noro Kaiseki (1747-1828)
Noro Kaiseki (1747-1828) & Dôjun Sôan (Joun dôjin) (dates unknown)
Noro Kaiseki (1747-1828)
Aoki Mokubei (1767-1833) & Makita Chôsai (1738-1801)
Ichida Banri (1770-1842)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
Nukina Kaioku (1778-1863)
Uragami Shunkin (1779-1846) & Nukina Kaioku (Suô) (1778-1863)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Fûgai Honkô (1779-1847)
Aiseki (c.1780-1837)
Okada Hankô (1782-1846) & Rai San'yô (1780-1832)
Okada Hankô (1782-1846)
Imaôji Yûzan (1790-1849)
Imaôji Yûzan (1790-1849)
Haruki Nanmei (1795-1878)
Kinoshita Itsuun (1799-1866)