Tomioka Tessai (1836-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Mitsui Hanzan (1881-1934) & Mokusen
Tomioka Tessai (1837-1924) & Hakuzan (dates unknown)
Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Tanomura Chokunyû (1814-1907) & Takahashi Dôhachi V (1869-1914)
Tanomura Chikuden (1777-1835)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875) & Eiraku Zengoro XII (Wazen)(1823-1896)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Tomioka Tessai (1837-1924)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)