Sakai Hôitsu (1761-1828)
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Hashimoto Kaikan (1854-1935)
Ueda Kôchô (1788-1850)
Mihata Jôryû (act 1830-43) & Kamo Suetaka (1752-1842)
Suzuki Shônen (1848-1918)
Yasuda Rôzan (1830-1882)
Uragami Shunkin (1779-1846)
Kawabata Gyokushô (1842-1913) & Takahashi Dôhachi IV (1845-1897)
Yoshitsugu Haizan (1846-1915)
Namikawa Goun (born 1880) & Shôju
Ikoma Sekkei (born 1862)
Miura Gomon (1809-1860)
Hirano Gogaku (1810-1893)
Tachika Chikuson (1864-1922)
Okamoto Toyohiko (1773-1845)
Dômoto Inshô, (1891-1975) & Shôchiku (dates unknown)
Takahashi Dôhachi VI (Kachûtei) (1881-1941)
Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Konoshima Ôkoku (1877-1938)
Chô Gesshô (1772-1832) & Niwa Hankanshi (1773-1841)
Fujimoto Tesseki (1817-1863)