Nakakura Gyokusui (1874-1950)? & Kubo Soshun (1842-1921)
Takeuchi Seihô (1864-1942) & Isuzu yaki
Tomioka Tessai (1837-1924)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Tanomura Chokunyû (1814-1907)
Tanaka Hakuin (1866-1934) with Heian Hakuun
Nantembô (1839-1925) & Ryûun
Kasumi Bunshô (1905-1998)
Untei (..-..)
Deiryû (1895-1954)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Naitô Tôho (1728-1788)
Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
Soga Shôhaku (1730-1781)
Hashimoto Dokuzan (1869-1938)
Maeda Seison (1885-1977)
Suzuki Nanrei (1775-1844) & Ôkubo Shibutsu (1767-1837)
Ueda Kôchû (1819-1911)
Ishi (20th century)
Yokoyama Seiki (1792-1864)
Toda Hokuyô (1903-1987)
Anonymous