1. Kiyohara Yukinobu (1643-1682)
2. Kanô Tan’yû (1602-1674)
3. Minagawa Kien (1734-1807)
4. Kanô Terunobu (Hidenobu) (1717-1763)
5. Jiun Onkô (Sonja) (1718-1804)
6. Gan Ku (1749-1838)
7. Maruyama Ôkyo (1733-1795)
8. Chô Gesshô (1772-1832) & Tsuruta Takuchi (1768-1846)
9. Mori Sosen (1747-1821)
10. Tani Bunchô (1763-1840)
11. Tani Bunchô (1763-1840)
12. Tani Bunchô (1763-1840)
13. Go Shun (1752-1811)
14. Tani Bunchô (1763-1840)
15. Yamaguchi Sôken (1759-1818)
16. Chô Gesshô (1772-1832)
17. Okamoto Toyohiko (1773-1845) & Matsumura Keibun (1779-1843)
18. Okamoto Toyohiko (1773-1845)
19. Gan Ryô (1798-1852)
20. Mori Ippô (1798-1872)
21. Nishiyama Hôen (1804-1867)
22. Ônishi Chinnen (1792-1851)
23. Murase Sôseki 1822-1877)
24. Hosoda Eishi (Chôbunsai ) (1756-1829), Kikugawa Eizan (1787-1867), Ôta Nampo (Shokusanjin) (1749-1823), Ishikawa Masamochi (Rokujuen)(1754–1830)
25. Teisai Hokuba (1771-1844)
26. Tsubaki Chinzan (1801-1854) & Yoshida Shôin (1830-1859)
27. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
28. Anonymous (Gassaku?)
29. Tomioka Tessai (1836-1924)
30. Tomioka Tessai (1836-1924)
31. Kaitô Unrin (1847-1919)
32. Kôno Bairei (1844-1895)
33. Gan Rei (1816-1883)
34. Nantembô (1839-1925)
35. Nantembô (1839-1925)
36. Sakamoto Kôjô (1875-1969)
37. Shiseki Renju (Renshu)(1842-1914)
38. Hashimoto Kaikan (1854-1935)
39. Nagasaka Sekitai (Shûni)(1846-1925)
40. Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
41. Yokoyama Taikan (1868-1958) & Hishida Shunsô (1874-1911)
42. Yokoyama Taikan (1868-1958)
43. Tanaka Saichirô (1900-1967)
44. Tsuji Kakô (1870-1931)
45. Tsuji Kakô (1870-1931)
46. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
47. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
48. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
49. Tomita Keisen (1879-1936)
50. Odake Kokkan (1880-1945)
51. Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
52. Hashimoto Gahô (1835-1908)
53. Kawai Gyokudô (1873-1957)
54. Fukada Chokujô (1861-1947)
55. Nakajima Kahô (1866-1939)
56. Ikebe Hitoshi (1886-1965)
57. Kondō Kōichirō (1884–1962)
58. Yamashita Chikusai (1885-1973)
59. Tomita Hankei (act 1930s)
60. Dômoto Inshô (1891-1975)
61. Mochizuki Seihô (1886->1931)
62. Shimizu Kôshô (1911-1999)
63. Shimizu Kôshô (1911-1999)
64. Shôbun (act. 20th century)
65. Hama Kosho (1894-1990)
66/1. Tanomura Chikuden (1777-1835)
66/2. Matsumura Keibun (1779-1843) & Kiyomizu Rokubei II (1790-1860)
67. Yamamoto Baiitsu (1783-1856)
68/1. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
68/2. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
69/1. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
69/2. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
70/1. Ryôkan Taigu (1757-1831)
70/2. Kunii Õbun (1833-1887)
71/1. Tanomura Chokunyû (1814-1907)
71/2. Ikegami Shûho (1874-1944)
72/1. Tomioka Tessai (1837-1924)
72/2. Tomioka Tessai (1837-1924)
73/1. Tomioka Tessai (1837-1924) & Tomioka Haruko (1847-1940)
73/2. Nakajima Kahô (1866-1939) & Takahashi Dôhachi VI (Kachûtei) (1881-1941)
74/1. Yamamoto Shunkyo (1871-1933) & Miura Chikusen II (1882-1920)
74/2. Yamamoto Shunkyo (1871-1933) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
75. Kawakita Kahô (1875-1940) & Takahashi Dôhachi VI (Kachûtei)(1881-1941)
76/1. Yamada Kôun (1878-1956) & Seizan?
76/2. Takeuchi Seihô (1864-1942) & Isuzu yaki
77/1. Takeuchi Seihô (1864-1942), Yagi Issô (1894-1973), Nakamura Ganjirô II (1902-1983)
77/2. Kawai Gyokudô (1873-1957) & Jun'ichi (dates unknown)
78/1. Takebe Hakuhô (c.1850-1920) & Miura Chikusen I (1854-1915)
78/2. Ikai Shôkoku (1881-1939) & Yamasawa Shôkô
79/1. Yamada Kaidô (1868-1924) & Miura Chikusen I (1854-1915)
79/2. Dômoto Inshô (1891-1975) & Morino Kakô (1899-1987)
80/1. Kawabata Kohaku (born 1903) & Murata Kisui (IV?)
80/2. Umezaki Shujaku (1896-1969), Ôtsu fu Hanadô (I or II)