1. Go Shun (1752-1811)
2. Aoki Mokubei (1767-1833)
3. Sengai Gibon (1750 - 1837)
4. Watanabe Kiyoshi (1778-1861)
5. Jiun Onkô (1718-1804)
6. Chô Tôsai (1713-1786)
7. Aoki Shukuya (c. 1735-1802)
8. Niwa Kagen (1742-1786)
9. Totoki Baigai (1749-1804)
10. Fûgai Honkô (1779-1847)
11. Okada Beisanjin (1744-1820)
12. Tani Bunchô (1763-1840)
13. Gan Ku (1749-1838)
14. Ukita Ikkei (1795-1859)
15. Nishiyama Hôen (1804-1867)
16. Shiokawa Bunrin (1801-1877)
17. Azuma Tôyô (1755-1839)
18. Nikka, Tanaka († 1845)
19. Entei
20. Gotôda Nankei († 1867)
21. Tatebe Ryôtai (1719-1774)
22. Watanabe Kiyoshi (1778-1861)
23. Kawamura Bumpô († 1821)
24. Shibata Zeshin (1807-1891)
25. Yamaguchi Sôken (1759-1818) & Ôta Nampo (1749-1823)
26. Harusada (Yasukawa Shuntei ) (1798-1849)
27. Yamamoto Shôun (1870-1965)
28. Kobayashi Kiyochika (1847-1915)
29. Tomioka Tessai (1837-1924) & Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
30. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
31. Hine Taizan (1813-1869)
32. Tomioka Tessai (1837-1924)
33. Tomioka Tessai (1837-1924)
34. Yoshitsugu Haizan (1846-1915)
35. Yoshitsugu Haizan (1846-1915)
36. Yamanaka Shinten'ô (1823-1885)
37. Doi Gôga (1817-1880)
38. Tsuji Kakô (1870-1931)
39. Tsuji Kakô (1870-1931)
40. Tsuji Kakô (1870-1931)
41. Matsumiya Hônen (1886-1970)
42. Miyabara Meiryô (1904-1968)
43. Kojima Ikkei (1900-1974)
44. Sawa Kôjin (1905-1982)
45. Dômoto Inshô (1891-1975)
46. Inoda Seii (1906-1976)
47. Keijû Reikyô (1881-1935)
48. Yamada Mumon (1900-1988)
49. Yamada Mumon (1900-1988)
50. Shimizu Kôshô (1911-1999)
50A Shimizu Kôshô (1911-1999)
51. Tanomura Chikuden (1777-1835)
52. Tanomura Chikuden (1777-1835) & Shôen
53. Tanomura Chikuden (1777-1835)
54. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
55. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
56. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
57. Rai San'yô (1780-1832) & Takahashi Dôhachi I (II) (Nin’ami) (1783-1855)
58. Kawakatsu Kizan (act. 1910s) & Kiyomizu Shichibei II (1843-1918)
59. Yokoyama Taikan (1868-1958) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
60. Hashimoto Kansetsu (1883-1945) & Itô Tôzan II (1871-1937)
61. Imao Keinen (1845-1924) & Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)
62. Yamamoto Shunkyo (1871-1933) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
63. Kawamura Manshû (1880-1942)
64. Takeuchi Seihô (1864-1942)
65. Tsuguharu Foujita (1886-1968)