Anon Maruyama-Shijô school
Tanaka Nikka († 1845)
Watanabe Nangaku (1767-1813)
Watanabe Nangaku (1767-1813) & Ôta Nampo (1749-1823)
Go Shun (1752-1811)
Go Shun (1752-1811)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Ônishi Chinnen (1792-1851)
Ônishi Chinnen (1792-1851)
Kishi Gan Rei (1816-1883)
Kishi Renzan (1804-1859)
Mori Ippô (1798-1872)
Furuichi Kinga (1805-1880)
Chô Gesshô (1772-1832)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Mochizuki Gyokusen (1794-1852)
Yoshimura Kôkei (1769-1836)
Okumura Sekiran (1834-1895)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Gan Ku (1749-1838)
Nakajima Yûnen (born 1844)
Okada Kakusen (act. 1833-1844)