Anonymous
Noguchi Mokuyama (1826-1872)
Fujifusa (Kunisada school)
Bikaku (dates unknown)
Shibata Zeshin (1807-1891)
Kishi Renzan (1804-1859) & Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
Kita Kadô (1812-1879)
Tsuji Kakô (1870 -1931)
Gan Ku (1749-1838) & Gan Tai (1782-1865)
Tsuji Kakô (1870 -1931)
Tsuji Kakô (1870 -1931) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Shimizu Kôshô (1911-1999) & Ken Matsuzaki (born 1950)
Hirai Baisen (1889-1969) & Kuze Kyûhô I (1874-1947)
Takeuchi Seihô (1864-1942) & Isuzu yaki
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Shimizu Kôshô (1911-1999)
Maekawa Bunrei (1837-1917) & Asami Gorosuke II (act. from 1895)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933) & Zezeyaki
Mochizuki Gyokkei (1874-1938) & Miura Chikusen I (1854-1915)
Nishiyama Suishô (1879-1958) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Yoshida Zôtaku (1722-1802)
Fûgai Honkô (1779-1847)
Okada Beisanjin (1744-1820) & Okada Hankô (1782-1846)
Nogiwa Saichô (1773-1849)
Tatebe Ryôtai (1719-1774)
Tsuji Kakô (1870 -1931)
Tanaka Shôsai (1867-1924)
Tani Bunchô (1763-1840)
Takeuchi Seihô (1864-1942)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)