Tomioka Tessai (1837-1924)
Yamamoto Sekisô (1872-1944) & Matsumoto Shigenobu (1864-1950)
Hashimoto Kansetsu (1883-1945) & Takahashi Seizan (dates unknown)
Kubota Kinsen (1875-1954) & Itô Tôzan III (1901-1970)
Mori Ippô (1798-1871)
Hine Taizan (1813-1869)
Gassaku by 8 artists: Tachika Chikuson (1864-1922), Gejô Keikokoku (1842-1920), Komuro Suiun(1874-1945), Ikegami Shûho (1874-1944), Matsubayashi Keigetsu (1876-1963), Yamamoto Shunkyo (1872-1933), Atomi Kakei (1840-1926), Himejima Chikugai (1840-1928)
Watanabe Kôkan (1877-1938 )
Yamashita Chikusai (1885-1973)
Okutani Shûseki (1871-1936)
Nantembô (1839-1925)
Nantembô (1839-1925)
Tsuda Hakuin (1862-1946)
Shimomura Izan (1865-1949)
Matsumura Keibun (1779-1843)
Tanaka Nikka († 1845)
Tanomura Chikuden (1777-1835)
Tani Bunchô (1763-1840) & Kameda Bôsai (1752-1826)
Totoki Baigai (1749-1804)
Noro Kaiseki (1747-1828)
Chô Gesshô (1772-1832)
Kawamura Bumpô (1779?-1821)
Nukina Kaioku (Sûô) (1778-1863)
Tatebe Ryôtai (Kanyôsai)(1719-1774)
Watanabe Kiyoshi (1778-1861)
Kanô Tan’yû (1602-1674)
Kita Kadô (1812-1879)
Tsubaki Chinzan (1801-1854)
Fukui Kôtei (1866-1937)(attr. to)
Shibata Gitô (1780-1819)