Sakamoto Kôjô (1875-1969)
Sakai Kuraki (1869-1945)
Uejima Hôzan (1875-1920)
Fujii Tatsukichi (1881-1964)(attr. to)
Takeuchi Seihô (1864-1942)
Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
Ikegami Shûho (1874-1944)
Kaji Kiichi (1904-1980)
Ueda Kôchû (1819-1911)
Azuma Tôyô (1755-1839)
Okutani Shûseki (1871-1936)
Hayashi Buntô (1882-1966)
Shinten'ô (1823-1885) (Yamanaka Seiitsu)
Hirano Gogaku (1810-1893)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Shoda Kakuyû (1879-1948)
Suzuki Hyakunen (1825-1891)
Deguchi Suien joshi (born 1903)
Koike Raseki (1898-1983)
Koike Raseki (1898-1983)