Seki Seisetsu (1877-1945)
Hashimoto Dokuzan (1869-1938)
Nakanishi Kôseki (1807-1884)
Okuhara Seiko (1837-1913) & Ono Kozan (1804-1900)
Imura Jôzan (1843-1925)
Hijiya Bunkei (1899-1951)
Nagasaka Sekitai (1845-1924)
Tsuji Kakô (1870-1931)
Murase Taiitsu (1803-1881)
Murase Taiitsu (1803-1881)
Fukuda Hankô (1804-1864)
Okamoto Sukehiko (1822-1883)
Oka Yûgaku (1762-1834)
Morisada (dates unknown)
Minagawa Kien (1734-1807)
Takeuchi Seihô (1864-1942) & Saitô Shôshû (1870-1934)
Dômoto Inshô (1891-1975) & Fuyôgyo (dates unknown)
Konoshima Ôkoku (1877-1938) & Miura Chikusen III (1900-1990)
Nomura Bunkyo (1854-1911) & Takahashi Yobei IX (Taizan) (1864-1922)
Yamada Kôun (1878-1956) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
Tomioka Tessai (1837-1924) & Sawamura Tôsai I (?-1941)
Sakata Shuken (1911-1979) & Miura Chikken (1900-1990)
Taniguchi Kôkyô (1864-1915)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Kôno Bairei (1844-1895)
Okada Hankô (1782-1846) & Shinozaki Shôchiku (1782-1851)
Nakajima Kahô (1866-1939)
Nakajima Kahô (1866-1939) & Kiyomizu Rokubei IV (1847-1920)