Imao Keinen (1845-1924)
Watanabe Seitei (1851-1918)
Shiokawa Bunrin (1801-1877)
Anonymous
Matsumura Keibun (1779-1843)
Okumura Sekitei (1874-1945)
Hara Bunki (late Edo period)
Yamaoka Seiryô (Taigadô V) (1807-1869)
Fukada Chokujô (1861-1947)
Furuichi Kinga (1805-1880)
Imaizumi Baikei (born 1869)
Ohashi Suiseki (1865-1945)
Shibata Zeshin (1807-1891)
Watanabe Gentai (1749-1820)
Kôgawa Suigaku (born 1905)
Gan Tai (1782-1865) and Murakami Shôdô (1776-1841)
Kawakita Kahô (1875-1940) and Rokubei Kiyomizu IV (1847-1920) (act. 1883-1913)
Kitazawa Yasuji (Rakuten) (1876-1955) and Itô Tôzan III (1901-70)
Imao Keinen (1845-1924)
Fukada Chokujô (1861-1947)
Hanabusa Itchô (1652-1724) and Takao Hôko (dates unknown)
Takemura Shûhô (1882-1955)