1. Ryôkan Taigyu (1757-1831)
2. Soami (1472-1525) (attr. to)
3. Kanô Tan’yû (1602-1674)
4. Kanô Tan’yû (1602-1674)
5. Maruyama Ôkyo (1733-1795)
6. Tani Bunchô (1763-1840)
7. Matsumura Keibun (1779-1843)
8. Kan Chazan (1748-1827)
9. Jiun Onkô (Sonja) (1718-1804)
10. Nichôsai (1751-1802/3)
11. Soga Shôshuku (1st half 17th century) & Jikuan Jôin (1696-1756)
12. Kawanabe Kyôsai (1831-1889)
13. Kawamura Bumpô (1779?-1821) & Eue Reishû (1758-1820)
14. Fûgai Honkô (1779-1847)
15. Watanabe Nangaku (1767-1813)
16. Maruyama Ôkyo (1733-1795)
17. Go Shun (1752-1811)
18. Ôhara Donshû (?- 1857)
19. Shiokawa Bunrin (1801-1877)
20. Suzuki Kiitsu (1796-1858)
21. Nakajima Kahô (1866-1939)
22. Go Shun (1752-1811)
23. Yokoyama Seiki (1792-1864)
24. Ike Taiga (1723-1776)
25. Go Shun (1752-1811)
26. Noro Kaiseki (1747-1828) & Dôjun Sôan (Joun dôjin) (dates unknown)
27. Tanomura Chikuden (1777-1835)
28. Aoki Mokubei (1767-1833) & Makita Chôsai (1738-1801)
29. Aoki Mokubei (1767-1833)
30. Nakabayashi Chikutô (1776-1853)
31. Takaku Aigai (1796-1843)
32. Shiokawa Bunrin (1801-1877)
33. Shinten'ô (1823-1885)
34. Okuhara Seiko (1837-1913)
35. Tomioka Tessai (1837-1924)
36. Nakajima Raishô (1796-1871)
37. Okutani Shûseki (1871-1936) & Ôguchi Shûgyo (1864-1920)
38. Hashimoto Dokuzan (1869-1938)
39. Matsubayashi Keigetsu (1876-1963)
40. Fujii Tatsukichi (1881-1964)
41. Hashimoto Kaikan (1854-1935)
42. Hashimoto Kansetsu (1883-1945)
43. Tsuji Kakô (1870-1931)
44. Hirai Baisen (1889-1969)
45. Hijiya Bunkei (1899-1951)
46. Hattori Sekisen (1864-1920)
47. Mano Kyôtei (1874-1934)
48. Yamamoto Shunkyo (1871-1933)
49. Kawamura Manshû (1880-1942)
50. Tomioka Tessai (1837-1924) & Tomioka Haruko (1847-1940)
51. Takahashi Deishû (1835-1903)
52. Nantembô (1839-1925)
53. Nantembô (1839-1925)
54. Jiun Onkô (Sonja) (1718-1804)
55. Yamada Mumon (1900-1988)
56. Yamada Mumon (1900-1988)
57. Shimizu Kôshô (1911-1999)
58. Yoshida Tatsumaro (1910-1995)
59. Kaji Kiichi (1904-1980)
60. Sakakibara Shikô (1895-1969)
61. Okamura Kôichi (1904-1974)
62. Toda Kôdô (1907-1982)
63. Kimura Kôhô (born 1884)
64. Album with 12 Nanga fan paintings by: Taiga, Unsen, Bunchô, Nanzan, Chikutô, Gyokuran, Hankô, Aigai, Shukuya, Baiitsu, Kazan and Fuyô
65. Go Shun (1752-1811)
66. Gassaku album by 24 artists: Kaioku, Chikutô, Taizan, Seiki, Seigan, Sessô, Bairei, Keien, Rankei, Baiitsu, Bunrin, Kaisen, Chikugai, Hyakunen, Kôseki, Kadô, Kozan, Nammei, Kiyoshi, Shûsui, Saikô, Tôjô, Ôgai and one other
67. Mori Ippô (1798-1871)
68. Gassaku album by 10 artists: Shônen, Keinen, Ôkoku, Gyokushô, Seihô, Seitei, Fuko, Kampô, Kimpô
69. Nakabayashi Chikutô (1776-1853) & Hosoi Heishû (1728-1801)
70. Noro Kaiseki (1747-1828) & Nanki Otokoyama
71. Ôtagaki Rengetsu (1791-1875)
72. Tomioka Tessai (1837-1924) & Itô Tôzan (1846-1920)
73. Tomioka Haruko (1847-1940)
74. Nantembô (1839-1925) & Ryûun
75. Nantembô (1839-1925) & Ryûzan
76. Hashimoto Dokuzan (1869-1938) & Katei? (dates unknown)
77. Imao Keinen (1845-1924) & Kiyomizu Rokubei V (1875-1959)
78. Suzuki Shônen (1848-1918) & Eiraku Wazen (1823-1896)
79. Takeuchi Seihô (1864-1942) & Rokubei V, Kiyomizu (1875-1959)
80. Takeuchi Seihô (1864-1942) & Kawai Zuihô I (1863-1943)